Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.angelstradom.pl/ (dalej: Strona) jest Angel Garden Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Sukiennicza 8/U7, 31-069 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000626489, e-mail: office@angelpoland.com.pl (dalej: Administrator). W szczególnych przypadkach, gdy jest to wyraźnie wskazane, za pośrednictwem Strony dane mogą być zbierane także przez innych administratorów.

Dane Klienta są gromadzone, zapisywane i przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 (dalej: Ustawa o ochronie danych osobowych).

Ponadto, każde wejście na Stronę jest protokołowane poprzez zapis aktualnie używanego adresu IP Klienta, daty i godziny, typu przeglądarki i systemu operacyjnego komputera, jak też przeglądanych stron internetowych. Powyższe nie umożliwia jednak pozyskiwania danych osobowych Klienta w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe zapisywane są tylko wtedy, jeśli zostaną przekazane przez Klienta, np. w ramach rozmowy z doradcą lub w korespondencji mailowej. Dane te są przetwarzane tylko do tego celu, dla którego zostały udostępnione (np. umówienie spotkania lub odpowiedź na pytania). Klient może wyrazić zgodę także na szersze wykorzystanie jego danych osobowych.

Jeśli w celu prowadzenia i realizacji procesów związanych z przetwarzaniem danych wykorzystywane są usługi osób trzecich (powierzenie przetwarzania), podmioty te są zobowiązane do przestrzegania postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe, które zostaną przekazane Administratorowi za pośrednictwem Strony, przechowywane są tylko do czasu realizacji celu, dla którego zostały przekazane, odpowiednie przepisy nie nakładają na Administratora obowiązku ich dłuższego przechowywania lub jeśli Klient wyrazi uprzednią zgodę na dalsze ich wykorzystywanie.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta lub jeśli przestaną one być aktualne, zostają one usunięte, skorygowane lub zanonimizowane. Klient ma prawo do uzyskania informacji o wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, które jego dotyczą.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany wyżej.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Jeżeli Strona odsyła – również poprzez link – do stron internetowych osób trzecich, Administrator nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość bądź kompletność prezentowanych tam treści oraz za bezpieczeństwo danych na tych stronach internetowych. Ponieważ Administrator nie ma wpływu na przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie ochrony danych przez osoby trzecie, zaleca się każdorazowo sprawdzanie prezentowanych tam deklaracji o ochronie danych osobowych.

Przedstawione na stronie internetowej www.angelstradom.com wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.